Loading

«Մատչելի բնակարան երիտասարդ մասնագետներին» (Զեյթուն 3)

«Մատչելի բնակարան երիտասարդ մասնագետներին» (Զեյթուն 3) բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) շրջանակներում ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 26/9 հասցեում կառուցվում են ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով բազմաբնակարան-բազմաֆունկցիոնալ շենքային համալիրներ, որի բնակարանները շուկայականից ցածր գներով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդ մասնագետներին:


  Այս ծրագրի շրջանակներում «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման ենթակա հիփոթեքային վարկերը պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին.


Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի նպատակ

Ծրագրի ներքո (ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 26/9 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքերում) կառուցվող բնակարանների ձեռք բերում

Վարկի ժամկետ

10-ից մինչև 30 տարի

Վարկի առավելագույն գումար

25 մլն. ՀՀ դրամ, սակայն ոչ ավել քան ձեռք բերվող բնակարանի արժեքի 97 %-ը (նվազագույն կանխավճար 3 %)

Վարկ/գրավ գործակից

Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ անհրաժեշտ է հիմք ընդունել անշարժ գույքի գնահատման և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը[1]:

Տոկոսադրույք

Հաստատագրված տոկոսադրույք, ոչ ավել քան Ընկերության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք գումարած 0.9 տոկոսային կետ:

Վարկի տրամադրման ձև

Մասնաբաժիններով` ըստ սահմանված ժամանակացույցի: Ժամանակացույցը կազմվում է Ծրագրի ներքո շինարարության իրականացման ժամանակացույցի հիման վրա: Հիփոթեքային վարկը կարող է միանվագ տրամադրվել միայն այն դեպքում, երբ Ծրագրի շահառուն դիմել է վարկավորման միայն վերջին մասնաբաժնի ստացման համար:

Վարկի մարման ձև

Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ:

Պարտավորությունների

կատարման ապահովման միջոց

Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը:

Գույքի նկատմամբ պահանջներ

Բնակարանի գնահատման/ձեռքբերման արժեքի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան: Հիփոթեքային վարկը վերաֆինանսավորման ներկայացնելիս ձեռքբերված բնակարանը պետք է գնահատված լինի անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից և ապահովագրված լինի առնվազն վարկի մնացորդային գումարի չափով:

Վարկը վերաֆինանսավորման

ներկայացնելու առավելագույն

ժամկետ

Ձեռքբերվող անշարժ գույքի նկատմամբ վարկառուի սեփականության իրավունքի գրանցման և սեփականության ավարտական (80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող) վկայական ստանալու օրվանից հետո մինչև Ընկերության և ԳՖՀ միջև 2018 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված Համագործակցության հուշագրերի գործողության ժամկետների ավարտը:

Ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի (առնվազն վարկի մնացորդային գումարի չափով) և վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարներից (վարկի մնացորդային գումարի չափով) ապահովագրություն:

Վարկունակության գնահատում

Համաձայն Ընկերության «Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգի» պահանջների:

Այլ պահանջներ

Որակավորված հիփոթեքային վարկ չի համարվում, այն վարկը, որը չի բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին:


Ծրագրի իրականացման պայմանները սահմանված են «Մատչելի բնակարան երիտասարդ մասնագետներին» (Զեյթուն 3) բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգով:


Ծրագրին կարող եք ծանոթանալ նաև` այցելելով «Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» հասարակական կազմակերպության պաշտոնական կայք էջ` http://www.ysugu.am:

Ծրագրի շրջանակներում Ընկերությունը համագործակցում է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հետ:

 

Թարմացվել է` 2018-07-24, 13:59:48[1] Վարկերի նախնական վերլուծության ժամանակ վարկ/գրավ գործակիցը հաշվարկվում է ձեռքբերման արժեքից, քանի որ տվյալ պահին բացակայում է անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվությունը: