Loading

Վերջին նորությունները

26.09.2022

2022թ. սեպտեմբերի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 63 սպառողական վարկեր`33,603 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 2-ը` 1,209 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 61-ը` 32,394 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
26.09.2022

12.09.2022

2022թ. սեպտեմբերի 12-ին վերաֆինանսավորվել են 71 հիփոթեքային վարկեր՝ 961,409 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 23 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 492,085 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
12.09.2022

25.08.2022

2022թ. օգոստոսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 11 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 5,055 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.08.2022
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները