Loading

Նորություններ

05.12.2018

2018թ. դեկտեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 43 հիփոթեքային վարկեր՝ 426,310 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.12.2018

26.11.2018

2018թ. նոյեմբերի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 483 սպառողական վարկեր` 171,802 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.11.2018

20.11.2018

2018թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 39 հիփոթեքային վարկեր՝ 376,470 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.11.2018

05.11.2018

2018թ. նոյեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 36 հիփոթեքային վարկեր՝ 396,460 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.11.2018