Loading

Նորություններ

05.02.2019

2019թ.փետրվարի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 37 հիփոթեքային վարկեր՝ 368,247 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.02.2019

25.01.2019

2019թ. հունվարի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 267 սպառողական վարկեր` 87,253 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.01.2019

21.01.2019

2019թ. հունվարի 21-ին վերաֆինանսավորվել են 71 հիփոթեքային վարկեր՝ 815,435 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
21.01.2019

25.12.2018

2018թ. դեկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 219 սպառողական վարկեր` 78,386 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.12.2018