Loading

Նորություններ

25.09.2018

2018թ. սեպտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 117 սպառողական վարկեր` 43.770 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.09.2018

20.09.2018

2018թ. սեպտեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 28 հիփոթեքային վարկեր՝ 258,288 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.09.2018

05.09.2018

2018թ. սեպտեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 33 հիփոթեքային վարկեր՝ 304,686 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.09.2018

27.08.2018

2018թ. օգոստոսի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 34 սպառողական վարկեր` 13.049 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.08.2018