Loading

Նորություններ

05.09.2019

2019թ. սեպտեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 52 հիփոթեքային վարկեր՝ 555,968 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.09.2019

26.08.2019

2019թ. օգոստոսի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 26 սպառողական վարկեր` 10,786 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.08.2019

20.08.2019

2019թ. օգոստոսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 81 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.012,233 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.08.2019

05.08.2019

2019թ. օգոստոսի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 63 հիփոթեքային վարկեր՝719,200 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.08.2019