Loading

Նորություններ

22.10.2018

2018թ. հոկտեմբերի 22-ին վերաֆինանսավորվել են 47 հիփոթեքային վարկեր՝ 476,202 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
22.10.2018

05.10.2018

2018թ. հոկտեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 20 հիփոթեքային վարկեր՝ 198,540 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.10.2018

25.09.2018

2018թ. սեպտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 117 սպառողական վարկեր` 43.770 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.09.2018

20.09.2018

2018թ. սեպտեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 28 հիփոթեքային վարկեր՝ 258,288 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.09.2018