Loading

Նորություններ

05.02.2015

2015թ. փետրվարի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 9 հիփոթեքային վարկեր 58.209 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.02.2015

26.01.2015

2015թ. հունվարի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 179 սպառողական վարկեր` 52.295 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.01.2015

20.01.2015

2015թ. հունվարի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 12 հիփոթեքային վարկեր 104.269 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.01.2015

25.12.2014

2014թ. դեկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 318 սպառողական վարկեր` 103.042 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.12.2014