Loading

26.04.2021

2021թ. ապրիլի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 125 սպառողական վարկեր` 39,651 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 3-ը` 0,512 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 122-ը` 39,139 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
26.04.2021