Loading

25.12.2019

2019թ. դեկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 244 սպառողական վարկեր` 91,045 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 8-ը` 3,868 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 236-ը` 87,177 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.12.2019