Loading

12.12.2022

2022թ. դեկտեմբերի 12-ին վերաֆինանսավորվել են 53 հիփոթեքային վարկեր՝ 785,337 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 73 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 1.475,488 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
12.12.2022