Loading

11.10.2021

2021թ. հոկտեմբերի 11-ին վերաֆինանսավորվել են 82 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.077,734 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 28 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 565,002 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
11.10.2021