Loading

10.12.2020

2020թ. դեկտեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 88 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.246,616 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 10 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 203,275 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.12.2020