Loading

05.09.2014

2014թ. սեպտեմբերի 05-ին «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորվել են 24 հիփոթեքային վարկեր 178.015 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.09.2014