Loading

26.08.2019

2019թ. օգոստոսի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 26 սպառողական վարկեր` 10,786 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 8-ը` 3,858 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 18-ը` 6,928 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
26.08.2019