Loading

25.11.2021

2021թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 178 սպառողական վարկեր` 82,189 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 3-ը` 1,769 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 175-ը` 80,420 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.11.2021