Loading

25.11.2020

2020թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 400 սպառողական վարկեր` 168,596 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 1-ը` 0,649 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 399-ը` 167,947 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.11.2020