Loading

Վերջին նորությունները

20.02.2017

2017թ. փետրվարի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 10 հիփոթեքային վարկեր՝ 104.953 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.02.2017

06.02.2017

2017թ. փետրվարի 06-ին վերաֆինանսավորվել են 14 հիփոթեքային վարկեր` 123.530 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
06.02.2017

25.01.2017

2017թ. հունվարի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 470 սպառողական վարկեր` 150.121 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.01.2017
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները