Loading

Վերջին նորությունները

26.12.2016

2016թ. դեկտեմբերի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 594 սպառողական վարկեր` 206.820 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.12.2016

20.12.2016

2016թ. դեկտեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 25 հիփոթեքային վարկեր՝ 214.123 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.12.2016

05.12.2016

2016թ. դեկտեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 37 հիփոթեքային վարկեր` 357.579 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.12.2016
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները