Loading

Վերջին նորությունները

05.12.2017

2017թ. դեկտեմբերի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 24 հիփոթեքային վարկեր` 204.170 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.12.2017

27.11.2017

2017թ. նոյեմբերի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 642 սպառողական վարկեր` 223.859 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.11.2017

20.11.2017

2017թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 32 հիփոթեքային վարկեր՝ 302.246 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.11.2017
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները