Loading

Վերջին նորությունները

27.03.2017

2017թ. մարտի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 209 սպառողական վարկեր` 58.921 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.03.2017

20.03.2017

2017թ. մարտի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 17 հիփոթեքային վարկեր՝ 150.830 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.03.2017

06.03.2017

2017թ. մարտի 06-ին վերաֆինանսավորվել են 15 հիփոթեքային վարկեր` 146.550 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
06.03.2017
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները