Loading

News

20.02.2014

2014թ. փետրվարի 20-ին վերաֆինանսավորվել են10 հիփոթեքային վարկեր` 75.725 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.02.2014

05.02.2014

2014թ. հունվարի 20-ին «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորվել են 21 հիփոթեքային վարկեր 155.513 մլն ՀՀ դրամ ծավալով:
05.02.2014

20.01.2014

On January 20 21 mortgage loans at the amount of 155,5 mln AMD were refinanced by "Home for youth" RCO CJSC.
20.01.2014