Loading

12․04․2021

2021թ. ապրիլի 12-ին վերաֆինանսավորվել են 67 հիփոթեքային վարկեր՝ 856,424 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 8 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 155,664 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
12.04.2021